Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

sportscapital

Sports Capital
Sportscapital

Street Closures for 2019 Nationals Championship Parade

Parking Restrictions Map


 

Parking Restrictions

The following roadway will be closed and parking restricted beginning at 9:30 am on Friday, November 1, 2019 and continue through 7 pm on Saturday, November 2, 2019:

 • Pennsylvania Ave. NW between Constitution Ave. NW & 3rd St. NW 

Parking will be restricted on the following roadways beginning at 6:30 pm on Friday, November 1, 2019 and remain in effect until 7 pm on Saturday, November 2, 2019: 

 • Constitution Ave. NW between 15th St. NW & 3rd St. NW
 • Pennsylvania Ave. NW between 12th St. NW & 3rd St. NW
 • 15th St. NW between Constitution Ave. NW & E St. NW
 • Pennsylvania Ave. NW between 14th St. NW & 15th St. NW
 • 14th St. NW between Constitution Ave. NW & Independence Ave. SW
 • 7th St. NW between Pennsylvania Ave. NW & Independence Ave. SW
 • 6th St. NW between Pennsylvania Ave. NW & Constitution Ave. NW
 • 4th St. NW between Constitution Ave. NW & Independence Ave. SW
 • 3rd St. NW between D St. NW & Independence Ave. SW

The following roadways will be closed and parking restricted beginning at 2 am on Saturday, November 2, 2019 and continue through 7 pm on Saturday, November 2.

 • Madison Drive, NW and Jefferson Drive, SW as well as the cross streets between Independence Avenue, SW and north of Pennsylvania Ave., NW 
 • Constitution Avenue between 15th and 23rd Street, NW

The public should expect parking restrictions in the area and should be guided by the posted emergency no parking signage. All vehicles that are parked in the area and in violation of the emergency no parking signs will be ticketed and towed. These vehicles will be relocated to legal spaces. Motorists whose vehicles are towed should call (202) 541-6083.
 
All street closures and listed times are subject to change based upon prevailing or unexpected conditions. Motorists will encounter delays if operating in the vicinity of this event and may wish to consider alternative routes. The Metropolitan Police Department (MPD) and the District Department of Transportation (DDOT) also wish to remind motorists in the vicinity of this event to proceed with caution as increased pedestrian traffic can be anticipated. 
 

Traffic Restrictions:

 The following roadways will be closed beginning at 8 pm on Friday, November 1, 2019 until 7 pm on Saturday, November 2, 2019: 

 • 15th St. NW between Constitution Ave. NW & E St. NW
 • Constitution Ave. NW between 3rd St. NW & 6th St. NW
 • Pennsylvania Ave. NW between East crossover & 6th St. NW
 • Pennsylvania Ave. NW between 14th St. NW & 15th St. NW
 • 3rd St. NW between Constitution Ave. NW & Madison Dr. NW

The following roadways will be closed from 4 am on Saturday, November 2, 2019 and continue through 7 pm on Saturday, November 2.

 • Madison Drive, NW and Jefferson Drive, SW from 3rd to 15th Street
 • 15th Street from Independence Avenue, SW to Constitution Ave, NW
 • Constitution Avenue, NW from 14th to 17th, NW

The following roadways will be closed from 9 am until 6 pm on Saturday, November 2, 2019:

 • Constitution Ave. NW between 17th St. NW & 6th St. NW
 • Pennsylvania Ave. NW between 15th St. NW & 6th St. NW
 • 15th St. NW between New York Ave. NW & Independence Ave. SW* 
 • 14th St. NW between New York Ave. NW & Independence Ave. SW* 
 • 13th St. NW between H St. NW & Pennsylvania Ave. NW* 
 • 12th St. NW between E St. NW & Constitution Ave. NW
 • 11th St. NW between E St. NW & Pennsylvania Ave. NW
 • 10th St. NW between E St. NW & Constitution Ave. NW
 • 9th St. NW between E St. NW & Constitution Ave. NW to include the 9th St. Tunnel
 • 7th St. NW between E St. NW & Independence Ave. SW 
 • 6th St. NW between Indiana Ave. NW & Constitution Ave. NW
 • 4th St. NW between Pennsylvania Ave. NW & Independence Ave. SW
 • 3rd St. NW between D St. NW & Independence Ave. SW
 • Maryland Ave. SW between 3rd St. SW & Independence Ave. SW
 • Inbound 12th ramp from Virginia to DC
 • 12th St. ramp from Independence Ave. SW (no traffic allowed into 12th St. Tunnel)
 • Inbound 14th St. Bridge (all traffic will go eastbound on I-695/I-395)
 • Inbound 14th St. HOV (all traffic will be sent eastbound on I-695/ I-395)
 • Westbound I-395 exit to 12th St. Tunnel (No access to tunnel)

* Local traffic will be permitted to travel south to E St. NW and northbound traffic will be allowed to travel north from E St. NW

 

AYUDA EN SU IDIOMA
 
Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202) 671-2700 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita.
 
AVISO IMPORTANTE
 
Este documento contiene información importante. Si necesita ayuda en Español o si tiene alguna pregunta sobre este aviso, por favor llame al (202) 671-2700. Infórmele al representante de atención al cliente el idioma que habla para que le proporcione un intérprete sin costo para usted. Gracias.
 
AIDE LINGUISTIQUE
 
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202) 671-2700 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement.
 
AVIS IMPORTANT
 
Ce document contient des informations importantes. Si vous avez besoin d’aide en Français ou si vous avez des questions au sujet du présent avis, veuillez appeler le (202) 671-2700. Dites au représentant de service quelle langue vous parlez et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement. Merci.
  
GIÚP ĐỠ VỀ NGÔN NGỮ
 
Nếu qu‎ý vị cần giúp đỡ về tiếng Việt, xin gọi (202) 671-2700 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp qu‎ý vị miễn phí.
 
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
 
Tài liệu này có nhiều thông tin quan trọng. Nếu qu‎ý vị cần giúp đỡ về tiếng Việt, hoặc có thắc mắc bề thông báo này, xin gọi (202) 671-2700. Nói với người trả lời điện thoại là qu‎ý vị muốn nói chuyện bằng tiếng Việt để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp qu‎ý vị mà không tốn đồng nào. Xin cảm ơn.
  
የቋንቋ እርዳታ
 
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ በ (202) 671-2700 ይደውሉ። የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል።
  
ጠቃሚ ማስታወቂያ
 
ይህ ሰነድ ጠቃሚ መረጃ ይዟል። በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ ወይም ስለዚህ ማስታወቂያ ጥያቄ ካለዎት በ (202) 671-2700 ይደውሉ። የትኛውን ቋንቋ እንደሚናገሩ ለደንበኞች አገልግሎት ተወካይ ይንገሩ። ያለምንም ክፍያ አስተርጓሚይመደብልዎታል። እናመሰግናለን።
  
언어 지원
 
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202) 671-2700 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다.
 
안내
 
이 안내문은 중요한 내용을 담고 있습니다. 한국어로 언어 지원이 필요하시거나 질문이있으실 경우 (202) 671-2700 로 연락을 주십시오. 필요하신 경우, 고객 서비스 담당원에게 지원 받고자 하는 언어를 알려주시면, 무료로 통역 서비스가 제공됩니다. 감사합니다.
 
語言協助
 
如果您需要用(中文)接受幫助,請電洽(202) 671-2700, 將免費向您提供口譯員服務
 
重要通知
 
本文件包含重要資訊。如果您需要用(中文)接受幫助或者對本通知有疑問,請電洽(202) 671-2700。請告訴客戶服務部代表您所說的語言,會免費向您提供口譯員服務。謝謝!